Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti

EkoBIT, spol. s r.o., IČO: 06694985, se
sídlem Peroutkova 531/81, 158 00, Praha 5 – Jinonice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 287263 (dále jen „EkoBIT“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služeb, zboží či software (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi EkoBIT a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „klient“).

1.2 VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi EkoBIT a klientem, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Odchylná ustanovení ve smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.3 Klient odesláním objednávkového formuláře nebo e-mailu EkoBIT stvrzuje, že se seznámil s VOP a že bere výslovně na vědomí, že VOP jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a EkoBIT. VOP jsou k dispozici na internetových stránkách EkoBIT: www.gastrozoom.cz.

2. Předmět smlouvy

2.1 Na základě smlouvy EkoBIT poskytuje klientovi své EkoBIT služby – reklamní prostor (dále jen „produkt“).

3. Uzavření smlouvy

3.1 Pro objednání produktu vyplní klient objednávkový formulář. K platnosti objednávky je třeba vyplnit všechny požadované údaje a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři a tento odeslat. EkoBIT po obdržení objednávky toto obdržení neprodleně klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu klienta uvedenou v objednávkovém formuláři.

3.2 Klient může provést objednávku produktu rovněž prostřednictvím elektronické pošty odesláním e-mailu na elektronickou adresu EkoBIT, popř. rovněž osobně nebo telefonicky. EkoBIT po obdržení objednávky toto obdržení neprodleně klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu klienta, ze které byla objednávka odeslána.

3.3 Odesláním objednávky se klient zavazuje k odebrání zvoleného produktu a k uhrazení příslušné částky

3.4 Smluvní vztah mezi EkoBIT a klientem vzniká přijetím objednávky klienta a jejím potvrzením. Uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.

3.5 Uzavřením smlouvy klient stvrzuje, že se seznámil s VOP, a že s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Na VOP je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

4. Cena a platební podmínky

4.1 Cena produktu je stanovena vždy u konkrétního produktu dle aktuální nabídky uvedené na internetových stránkách EkoBIT a je platná k okamžiku odeslání objednávkového formuláře nebo objednávkového e-mailu klientem.

4.2 Cena za provozní/udržovací servis produktu software je stanovena v závislosti na typu produktu dle aktuálně platného ceníku EkoBIT, který je zveřejněn na internetových stránkách EkoBIT

4.3 Cenu za objednaný produkt klient uhradí na základě vystavené zálohové faktury, která bude klientovi zaslána v elektronické podobě na elektronickou adresu klienta po potvrzení objednávky, a to bezhotovostně na bankovní účet EkoBIT a ve lhůtě 14 dnů od vystavení faktury, popř. v jiné lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet EkoBIT uvedený ve faktuře.

4.4 V případě prodlení klienta s úhradou ceny za produkt je EkoBIT oprávněn po klientovi požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

5. Licenční podmínky

5.1 Udělení licence (reklamního prostoru) – EkoBIT uděluje klientovi licenci k užití systému, která je nepřevoditelná, nevýhradní, platná na území České republiky a je poskytována pouze v rozsahu sloužícím k řádnému užívání systému klientem.

5.2 EkoBIT poskytuje licenci klientovi na dobu, po kterou je řádně uhrazena licenční odměna. EkoBIT je oprávněn omezit, přerušit nebo deaktivovat licenci v případě, že klient neuhradí řádně a včas licenční odměnu nebo jinou sjednanou platbu.

5.3 EkoBIT je oprávněn omezit, přerušit nebo deaktivovat licenci v případě, že klient užívá software v rozporu s licenčními podmínkami, v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo dochází k jeho zneužívání.

5.4 Klient není oprávněn k dalšímu prodeji systému třetí osobě (převedení licence), jakož ani jakýmkoliv způsobem zasahovat do systému, činit jakékoliv jeho zněny nesouvisející s klientským nastavením nebo jakýmkoliv způsobem narušovat funkčnost systému či provádět zpětné inženýrství. Pro případ porušení uvedeného ujednání je klient povinen zaplatit EkoBIT smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Nárok EkoBIT na náhradu škody zůstává zachován v plné výši.

5.5 Klient je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které je v rozporu s poctivým obchodním stykem, dobrými mravy soutěže či dobrými mravy, zejména je povinen zdržet se jednání, kterým by zneužil jakékoli informace o systému pro vlastní potřebu nebo ve prospěch třetí osoby

5.6 Právo na udělení licence dle těchto licenčních podmínek vzniká klientovi pouze za předpokladu, že klient řádně uhradil cenu za poskytnutí systému.

5.7 Tyto licenční podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem uzavření smlouvy a odsouhlasení VOP

6. Možnosti kontaktování EkoBIT

6.1 EkoBIT zpracovává osobní údaje klientů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a příslušnými vnitrostátními platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, a za účelem jejich ochrany přijímá veškerá nezbytná technická a organizační opatření, zejména aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému poskytnutí či přenosům, jakož i k jejich jinému neoprávněnému zpracování či zneužití.

6.2 Rozsah a způsob zpracování osobních údajů ze strany EkoBIT, jakož i rozsah práv klientů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů jsou upraveny v Zásadách zpracování osobních údajů EkoBIT, se kterými je klient povinen seznámit se před uzavřením smlouvy.

6.3 Klient odesláním objednávkového formuláře EkoBIT stvrzuje, že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů EkoBIT a že bere výslovně na vědomí, že tyto zásady zpracování osobních údajů jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a EkoBIT. Zásady zpracování osobních údajů EkoBIT jsou k dispozici na internetových stránkách EkoBIT: www.gastrozoom.cz.

6.4 Klient uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů ze strany EkoBIT pro plnění práv a povinností plynoucích ze smlouvy a její následnou evidenci. Nezvolí-li klient jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů EkoBIT také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení a nabídek klientovi, a to i elektronickými prostředky (zejména e mail, SMS zprávy, telemarketing). Klient má právo kdykoliv EkoBIT sdělit, že s tímto zasíláním či kontaktováním nadále nesouhlasí, a to zasláním zprávy na elektronickou adresu EkoBIT: info@ekobit.cz.

6.5 Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (v objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat EkoBIT o změně ve svých osobních údajích, a to nejpozději ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

7.1 EkoBIT v rámci své činnosti využívá tzv. cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do uživatelova počítače při načtení webové stránky. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o chování uživatele zpět na příslušný server. Cookies slouží pro nastavení obsahu webových stránek vzhledem k preferencím uživatele, optimalizaci využití webových stránek a zvýšení uživatelského komfortu a k získání informací o využití služby a aktivitách uživatelů pro jejich další analýzu. Tyto informace napomáhají zlepšit strukturu a obsah webových stránek EkoBIT

7.2 Klient souhlasí s ukládáním souborů cookie na jeho počítač s tím, že Soubory cookie může každý uživatel pomocí svého webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Omezení používání cookie může mít však vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek, a může tak vést ke zhoršení uživatelského komfortu.

7.3 Klient bere na vědomí, že EkoBIT v rámci své činnosti využívá dalších služeb, jako je např. Google Analytics (jde o analýzu webových stránek), která umožňuje získávat statistická data o uživatelích webových stránek, zejména měření aktuální i historické návštěvnosti a chování uživatelů webových stránek a jejich vlastnosti. Cílem této analýzy je nasbírat dostatečné množství dat za účelem přijetí opatření pro optimalizaci efektivity webové prezentace.

7.4 Výše uvedenými způsoby jsou však osobní údaje shromažďovány a zpracovávány pouze v anonymizované podobě bez možnosti jednoznačné identifikace subjektu údajů.

8. Ukončení smlouvy

8.1 Vzhledem k charakteru uzavření Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku má klient, který je spotřebitelem, právo odstoupit od Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo se nevztahuje na klienta, který je podnikatelem a uzavírá Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

8.2 V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude EkoBIT zaslána kupní cena na bankovní účet klienta, který za tímto účelem klient EkoBIT sdělí.

8.3 EkoBIT má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy klient neuhradí plnou výši ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a VOP je pro případné spory rovněž dána pravomoc českých soudů. Bude-li jakýkoli spor mezi EkoBIT a klientem rozhodován před obecným soudem, je místně příslušným soudem prvního stupně jen soud dle sídla EkoBIT. Smluvní strany se však zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých případných sporů vzešlých ze smlouvy a VOP nebo v souvislosti s nimi.

9.2 Klient souhlasí s uzavřením smlouvy prostřednictvím webového rozhraní na internetových stránkách EkoBIT a s doručováním na elektronickou adresu klienta uvedenou v objednávkovém formuláři, popř. na jinou elektronickou adresu, kterou EkoBIT poskytne.

9.3 Klient tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

9.4 Jakákoli práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené mezi EkoBIT a klientem anebo smlouva jako celek může být ze strany EkoBIT převedena nebo postoupena na třetí osobu, k čemuž poskytuje klient předem svůj souhlas. Klient je oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené mezi EkoBIT a klientem anebo smlouvu jako celek převést či postoupit pouze na základě předchozího písemného souhlasu EkoBIT.

9.5 Klient bere na vědomí, že EkoBIT je oprávněn svou pohledávku ze smlouvy postoupit na třetí osobu. EkoBIT je oprávněn započíst veškeré své pohledávky za klientem, včetně pohledávek nesplatných.

9.6 Pro smluvní vztah mezi EkoBIT a klientem jsou závazné VOP ve znění zveřejněném na internetových stránkách EkoBIT v den uzavření příslušné smlouvy.

9.7 Znění VOP může EkoBIT měnit či doplňovat. Nové znění VOP bude zveřejněno na internetových stránkách EkoBIT. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích VOP. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti dosavadního znění VOP.

9.8 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení VOP není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9.9 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi EkoBIT a klientem v postavení spotřebitele ze smlouvy

9.10 Kontaktní údaje EkoBIT jsou tyto: Ing. Petra Havelková, info@ekobit.cz, 273 132 696.

9.11 VOP nabývají účinnosti dne 24.8.2022.