Registration

From now on you will not miss anything of gastronomy!

Pro registraci prosím vyplňte svůj email, nastavte si heslo, vyberte Osobní či Firemní profil a klikněte na Registrovat se.

terms and conditions of portal Gastrozoom.cz

 • 1. Úvodní ustanovení

  • 1.1 Obchodní společnost A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o., se sídlem Praha 5, Na Plzeňce 1236/4, PSČ 150 00, IČO: 48029947, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14679 je majitelem a provozovatelem (dále jen "provozovatel") aplikace GastroZoom, dostupné na internetové adrese (URL) https://www.gastrozoom.cz (dále jen "aplikace").
  • 1.2 V rámci provozu aplikace poskytuje provozovatel služby, které umožňují uživatelům zejména vkládat do aplikace textová a obrazová data. Služby aplikace umožňují tyto textová a obrazová data zejména zobrazovat, zasílat, sdílet nebo s nimi jinak dále nakládat v souladu s těmito smluvními podmínkami.
  • 1.3 Smluvní podmínky jsou smluvním ujednáním mezi provozovatelem a osobou, která užívá aplikaci a další služby provozovatele (dále jen "uživatel"), upravující jejich vzájemná práva a povinnosti.
  • 1.4 Aplikace umožňuje uživateli za stanovených podmínek získat či poskytnout informace a data o gastronomických provozech, jejich provozovatelích, zaměstnancích a poskytovaných službách, včetně jejich referencí a hodnocení.
  • 1.5 Souhlasem na internetových stránkách aplikace uživatel potvrzuje, že se podrobně seznámil s obsahem smluvních podmínek a vyjádřil svůj souhlas se smluvními podmínkami a zavázal se povinnosti jimi stanovené dodržovat. V případě, že uživatel nepotvrdí souhlas, není oprávněn služby aplikace užívat.
  • 1.6 Veškerý obsah aplikace a forma tento obsah zachycující (zejména grafický vzhled a úprava) a jejich příslušné části jsou autorským dílem dle příslušných právních předpisů. Uživatel je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by mohl porušit či ohrozit uvedená autorská práva. Užití autorského díla bez souhlasu autora nebo nabyvatele licence je porušením autorských práv postižitelným dle platných právních předpisů.
 • 2. Práva a povinnosti při zadávání údajů

  • 2.1 Uživatel je povinen při užívání aplikace zadávat pouze pravdivé, správné a úplné informace a data (dále jen "zadané údaje"). V případě porušení této povinnosti odpovídá uživatel za škodu či jinou újmu, která vznikne provozovateli nebo třetí osobě. Uživatel prohlašuje, že veškeré zadané údaje jsou úplné, aktuální a pravdivé a nejsou v rozporu s platnými právními předpisy.
  • 2.2 Uživatel je povinen v případě faktické změny zadaných údajů bez zbytečného odkladu tyto údaje v aplikaci aktualizovat tak, aby odpovídaly skutečnému stavu.
  • 2.3 Uživatel bere na vědomí, že provozovatel není povinen kontrolovat úplnost nebo správnost zadaných údajů či jinak dohlížet na obsah přenášených nebo ukládaných informací. Provozovatel není rovněž v souladu s platnými právními předpisy povinen aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah zadaných údajů. Provozovatel je však oprávněn dle své úvahy kontrolu zadaných údajů provádět. Jakákoli případná odpovědnost provozovatele, zejména pak odpovědnost za škodu či jinou újmu způsobenou uvedením nesprávných či neúplných údajů uživatelem je smluvně vyloučena.
  • 2.4 Uživatel není oprávněn zpřístupnit své uživatelské jméno ani heslo pro přístup do aplikace či jiné přístupové údaje. V případě, že uživatel třetí straně takový přístup umožní, a to i z nedbalosti, nese odpovědnost za případné zneužití nebo za zneužití svého hesla nebo uživatelského jména tak, jako kdyby se jednalo o vlastní jednání uživatele.
  • 2.5 Provozovatel prostřednictvím aplikace umožňuje uživatelům přístup k zadaným údajům, které jsou veřejně dostupné bez omezení (dále jen "uveřejněné údaje"), a přístup k zadaným údajům, pro který je vyžadována registrace (dále jen "údaje pro registrované uživatele").
  • 2.6 Uživatel bere na vědomí, že uveřejněné údaje jsou přístupny prostřednictvím aplikace všem uživatelům či uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet. Provozovatel je oprávněn uveřejněné údaje dočasně nebo trvale odstranit nebo znepřístupnit, zejména v případě vyjde-li najevo, že jsou nesprávné, neúplné, nepravdivé či jinak poškozující práva provozovatele či třetích osob nebo jsou-li uveřejněny protiprávně či v rozporu s platnými právními předpisy.
  • 2.7 Uživatel bere na vědomí, že údaje pro registrované uživatele jsou přístupny prostřednictvím aplikace pouze uživatelům, kteří provedli registraci (dále jen "registrovaný uživatel"). Není-li dále stanoveno jinak, platí pro registrované uživatele stejná práva a povinnosti jako pro uživatele. Provozovatel je oprávněn údaje pro registrované uživatele dočasně nebo trvale odstranit nebo znepřístupnit, zejména v případě vyjde-li najevo, že jsou nesprávné, neúplné, nepravdivé či jinak poškozující práva provozovatele či třetích osob nebo je-li jejich obsah protiprávní či v rozporu s platnými právními předpisy.
  • 2.8 Provozovatel umožňuje uživateli přístup k zadaným údajům prostřednictvím aplikace. Uživatel bere na vědomí, že má přístup k zadaným údajům a právo na jejich opravu postupem dle ustanovení 2.9 smluvních podmínek.
  • 2.9 Uživatel je oprávněn, zejména zjistí-li, že zadané údaje jsou nepřesné nebo byly zadány v rozporu s platnými právními předpisy, požádat provozovatele o vysvětlení, nebo odstranění takto vzniklého stavu, zejména je oprávněn požádat o blokování zadaných údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci zadaných údajů. V takovém případě uživatel kontaktuje provozovatele prostřednictvím emailu: info@gastrozoom.cz. Provozovatel je oprávněn odstranit závadný stav, s výjimkou případů, kdy je povinen zadané údaje zachovat dle platných právních předpisů či smlouvy, nebo jsou součástí obchodních údajů poskytovatele služeb.
  • 2.10 Uživatel je povinen provozovatele upozornit na nesprávné či chybně zadané údaje či na jiné porušení smluvních podmínek či platných právních předpisů, o kterých se dozví v souvislosti s užíváním aplikace.
  • 2.11 Provozovatel je oprávněn v případě porušení povinnosti dle ustanovení 2.1 smluvních podmínek uživatele vyzvat k nápravě prostřednictvím elektronické adresy uvedené uživatelem. Uživatel je pak povinen závadný stav odstranit nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy.
  • 2.12 Provozovatel je oprávněn v případě porušení povinnosti uživatele dle ustanovení 2.1 až 2.12 smluvních podmínek postupovat dle ustanovení 3.2 smluvních podmínek.
 • 3. Další práva a povinnosti při užívání aplikace

  • 3.1 Uživatel je povinen zdržet se bez souhlasu provozovatele jakéhokoli jednání spočívajícího v zasílání, šíření či jiném obdobném nakládání s obchodními sděleními, obchodními nabídkami či reklamou vůči jiným uživatelům nebo prostřednictvím aplikace.
  • 3.2 Provozovatel je oprávněn v případě porušení smluvních podmínek uživatelem omezit, pozastavit či zamezit dočasně či trvale přístup uživatele k poskytovaným službám. Zároveň je provozovatel v tomto případě oprávněn zadané údaje opravit, odstranit nebo znepřístupnit.
  • 3.3 Uživatel je povinen užívat aplikaci pouze v souladu s těmito smluvními podmínkami a v souladu s právními předpisy, je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by mohlo dojít ke vzniku škody či nemajetkové újmy provozovateli, jinému uživateli či třetí osobě. Uživatel je povinen užívat aplikaci v souladu s dobrými mravy a je povinen jednat při užívání poctivě.
  • 3.4 Provozovatel nenese odpovědnost za zhoršení dostupnosti či za nedostupnost aplikace a poskytovaných služeb způsobených zejména nefunkčností počítačové sítě Internet či jiných veřejných datových sítí, nefunkčností datové sítě uživatele, nefunkčností software či hardware, zásahem třetí osoby či zásahem vyšší moci.
  • 3.5 Provozovatel je oprávněn z technických, ekonomických či jiných důvodů aplikaci a poskytování služeb přerušit či omezit. Uživatel bere na vědomí, že v takovém případě ztratí přístup k zadaným údajům.
  • 3.6 Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu zadaných údajů nebo za ztrátu či znehodnocení dat uživatele, ke které dojde při užívání aplikace. Uživatel bere na vědomí, že užívá aplikaci, poskytované služby a zadává údaje na vlastní riziko a odpovědnost.
  • 3.7 Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli přímou či nepřímou škodu nebo jinou majetkovou či nemajetkovou újmu vzniklou uživateli či třetí osobě užíváním aplikace nebo v souvislosti s užíváním aplikace. Provozovatel nenese zejména odpovědnost za jakoukoli přímou či nepřímou škodu nebo jinou majetkovou či nemajetkovou újmu způsobenou nevhodným užíváním aplikace, zejména je-li užíváno v rozporu se smluvními podmínkami či právními předpisy, je-li škoda či nemajetková újma způsobena uživatelem nebo třetí osobou, náhodou či zásahem vyšší moci. Skutečnost, že byl provozovatel jakkoli upozorněn na možnost vzniku škody či nemajetkové újmy, nemá vliv na jeho odpovědnost.
  • 3.8 Odpovídal-li by provozovatel i přes výše uvedené za škodu či nemajetkovou újmu, případný nárok na její náhradu je vždy omezen do výše částky odpovídající odměně zaplacené uživatelem za posledních 90 dnů před vznikem škody. Jakákoli případná odpovědnost provozovatele za škodu či nemajetkovou újmu nad rámec uvedené výše je smluvně vyloučena.
  • 3.9 Uživatel je povinen zdržet se jakéhokoli zásahu do autorských či jiných práv duševního vlastnictví provozovatele. Uživatel nesmí zejména aplikaci analyzovat, provádět reverse engineering či jinak do něj zasahovat nebo jej přizpůsobovat k jinému užití, než užití stanovenému na základě smluvních podmínek, a to bez ohledu na účel těchto činností, zejména je povinen se zdržet jakéhokoli jednání směřujícího k tvorbě odvozené či obdobné aplikace.
  • 3.10 Uživatel je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, které směřuje k vytěžování obsahu aplikace či jeho dalšímu publikování. V případě porušení této povinnosti je uživatel povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti. Vedle smluvní pokuty má provozovatel nárok na náhradu škody v plné výši. Zároveň je uživatel povinen vydat bezdůvodné obohacení, které svým protiprávním jednáním získal.
  • 3.11 Pro účely ustanovení 3.9 a 3.10 smluvních podmínek se považuje za uživatele jakákoli osoba, která se uvedeného jednání přímo či nepřímo dopustí.
 • 4. Některá zvláštní práva a povinnosti registrovaného uživatele

  • 4.1 Provozovatel je oprávněn poskytnout přístup k údajům pro registrované uživatele za stanovených podmínek pouze registrovaným uživatelům.
  • 4.2 Registrovaný uživatel je oprávněn zadávat nové údaje pro registrované uživatele v souladu s těmito smluvními podmínkami. Na výkon práva registrovaného uživatele zadávat nové údaje pro registrované uživatele se přiměřeně použijí ustanovení článku 2 smluvních podmínek. Registrovaný uživatel je zejména povinen zadávat pouze pravdivé, správné a úplné údaje. V případě porušení této povinnosti odpovídá registrovaný uživatel za škodu či jinou újmu, která vznikne provozovateli nebo třetí osobě. Registrovaný uživatel prohlašuje, že veškeré jím zadané údaje pro registrované uživatele jsou úplné, aktuální a pravdivé a nejsou v rozporu s platnými právními předpisy.
  • 4.3 Registrovaný uživatel není oprávněn údaje pro registrované uživatele uveřejnit, umožnit jejich uveřejnění, předat je třetí osobě či s nimi jinak nakládat tak, aby mohlo dojít k poškození či ohrožení práv provozovatele nebo třetí osoby. Registrovaný uživatel je povinen se zdržet jakékoli přímé či nepřímé nekalé činnosti, za kterou se považuje, zejména zneužití údajů pro registrované uživatele, kterým by naplnil pojmové znaky nekalé soutěže nebo nedovoleného omezování soutěže či jednání v rozporu s dobrými mravy či zásadami poctivého obchodního styku, parazitování na dobré pověsti, názvu nebo obchodní firmě.
  • 4.4 Provozovatel je oprávněn v případě porušení povinnosti registrovaného uživatele dle ustanovení 4.3 smluvních podmínek uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti. Vedle smluvní pokuty má provozovatel nárok na náhradu škody v plné výši.
 • 5. Zpracování údajů

  • 5.1 Uživatel souhlasem dle ustanovení 1.5 smluvních podmínek souhlasí se zpracováním zadaných údajů provozovatelem, zejména pak souhlasí se zpracováním zadaných osobních údajů dle smluvních podmínek.
  • 5.2 Uživatel souhlasem dle ustanovení 1.5 smluvních podmínek souhlasí v souladu s právními předpisy se zpracováním zadaných údajů i pro účely nabídky obchodu a služeb. Uživatel je oprávněn v souladu s právními předpisy vyslovit svůj nesouhlas s dalším zpracováním zadaných osobních údajů.
  • 5.3 Souhlas uživatele dle ustanovení 5.1 a 5.2 smluvních podmínek je udělen na dobu neurčitou.
  • 5.4 Provozovatel zpracovává zadané údaje za účelem vytvoření souboru informací o gastronomických provozech, jejich provozovatelích, zaměstnancích a poskytovaných službách, včetně jejich referencí a hodnocení.
  • 5.5 Provozovatel zpracovává zadané údaje zejména v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, rok narození, pohlaví, email, telefon, adresa bydliště, uživatelské jméno pro Facebook profil, ID uživatele Facebook profile.
  • 5.6 Provozovatel zpracovává zadané údaje i pro účely nabídky obchodu a služeb. Uživatel bere na vědomí, že prostřednictvím aplikace je provozovatel oprávněn předkládat uživateli nabídku obchodu a služeb. Za účelem předložení nabídky obchodu a služeb provozovatel zpracovává zadané údaje v souladu se smluvními podmínkami.
  • 5.7 Provozovatel je oprávněn poskytnout zadané údaje v souladu se smluvními podmínkami a v souladu s právními předpisy třetí osobě.
  • 5.8 Uživatel bere na vědomí účel a rozsah zpracování zadaných údajů dle ustanovení 5.4 a 5.5 smluvních podmínek, zároveň bere na vědomí, že je zpracovává provozovatel, popř. jím pověřený zpracovatel.
  • 5.9 Uživatel bere na vědomí, že byl provozovatelem informován o svých právech dle ustanovení 2.8 a 2.9 smluvních podmínek.
  • 5.10 Uživatel bere na vědomí, že zadané údaje mohou být předány v souladu s právními předpisy do jiného členského státu Evropské unie či do třetích zemí.
  • 5.11 Uživatel uděluje provozovateli oprávnění k výkonu práva užít případné autorské dílo uživatele umístěné do aplikace (dále jen "licence"). Uživatel poskytuje licenci provozovateli bezúplatně jako licenci nevýhradní, teritoriálně a časově neomezenou, ke všem způsobům užití. Provozovatel není povinen licenci využít.
 • 6. Podmínky poskytování placených služeb

  • 6.1 V případě, že uživatel užívá služeb aplikace, které jsou zpoplatněny (dále jen „placené služby“), je povinen zaplatit provozovateli stanovenou odměnu. Uživatel bere na vědomí, že zpoplatněny jsou zejména služby přístupu k údajům pro registrované uživatele či jiné služby pro registrované uživatele.
  • 6.2 Odměna provozovatele je stanovena v platném ceníku služeb provozovatele.
  • 6.3 Odměna je splatná ve lhůtě 15 dnů, není-li v daňovém dokladu vystaveném provozovatelem stanovena jiná lhůta splatnosti. V případě prodlení uživatele se zaplacením sjednané odměny je uživatel povinen zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
  • 6.4 Provozovatel je oprávněn v případě prodlení uživatele se zaplacením odměny postupovat přiměřeně podle ustanovení 3.2 smluvních podmínek, zejména je pak oprávněn omezit či pozastavit poskytování placených služeb.
 • 7. Závěrečná ustanovení

  • 7.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smluvních podmínek se řídí právním řádem dle sídla provozovatele a pro případné spory je založena pravomoc soudů státu dle sídla provozovatele, není-li dále uvedeno jinak. Bude-li jakýkoli spor mezi provozovatelem a uživatelem rozhodován před obecným soudem, je místně příslušným soudem prvního stupně soud dle sídla provozovatele.
  • 7.2 Případné spory mezi provozovatelem a uživatelem, které vzniknou ze smluvních podmínek anebo v souvislosti s nimi, jejichž hodnota či výše předmětu sporu přesahuje částku 50.000,- Kč, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. E-mailovou adresou provozovatele pro vedení řízení on-line je: info@gastrozoom.cz. E-mailovou adresou uživatele pro vedení řízení on-line je adresa uvedená při registraci u provozovatele.
  • 7.3 V případě, že se jedno nebo více ustanovení smluvních podmínek stane neplatným, zůstávají smluvní podmínky v platnosti, přičemž za neplatnou bude považována pouze část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Provozovatel se zavazuje toto ustanovení nahradit či doplnit novým ujednáním či ujednáními tak, aby původní smysl a účel zůstal zachován.
  • 7.4 Provozovatel je oprávněn doplnit či změnit smluvní podmínky v přiměřeném rozsahu, a to tím způsobem, že uveřejní jejich poslední znění na stránkách aplikace. Takovým uveřejněním vstoupí nové znění smluvních podmínek v účinnost, pokud není ve smluvních podmínkách stanoveno datum pozdější. Provozovatel je oprávněn uživatele o změně smluvních podmínek informovat prostřednictvím e-mailové adresy uživatele. Uživatel je oprávněn změnu smluvních podmínek odmítnout a smluvní vztah s provozovatelem z tohoto důvodu ukončit, čímž zanikne oprávnění uživatele užívat aplikaci a poskytované služby.
 • 8. Platnost smluvních podmínek

  • 8.1 Smluvní podmínky nabývají platnosti dne 01.01.2015.

Rozdíl mezi osobním a firemním profilem

 • Osobní profil

  • Osobní profil je zcela zdarma a umožňuje přístup k většině funkcí tohoto portálu:
  • Hodnotit restaurace a přidávat k nim fotografie.
  • Komentovat restaurace, firmy v našem katalogu a články v našem magazínu.
  • Vyhledávat ve White listu.
  • Přispívat do diskuze.
  • Vkládat a odpovídat na inzeráty v gastrobazaru.
 • Firemní profil

  • Firemní profil je poskytován za roční poplatek a umožňuje:
  • Přístup ke všem funkcím, které umožňuje osobní profil.
  • Spravovat a přidávat restaurace a firmy v našem katalogu.
  • Vyhledávat v Black listu.
  • Přispívat do diskuze a hodnotit skrze jméno spravovaných restaurací.

LoginNesprávné přihlašovací údaje

Don´t you have an account? Sign up
Password recovery

Log in for faster access to information from the world of gastronomy.